ມື້ນີ້ ວັນທີ: ເດືອນວັນປີ
ເວລາເຮັດວຽກຂອງຫ້ອງສະໝຸດ: 8:30am-4:00pm Mon-Frif
ເບີໂທລະສັບຂອງຫ້ອງສະໝຸດ: (+856)021 770089
ໜ້າທຳອິດ ການຢືມຄືນໜັງສື ການວິເຄາະໝວດໝູ່ໜັງສື ລະບົບການບໍລິຫານ ລະບົບບົດລາຍງານ

English language Lao language» ໜ້າທຳອິດ
ລິຄະສິດ
ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຫ້ອງສະໝຸດ ສະ​ຖາ​ບັນ NALiS

ພາກສ່ວນການເຮັດວຽກ ທີ່ສະແດງຢູ່ຂ້າງເທິງ ແມ່ນພາກສ່ວນໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຫ້ອງສະໝຸດ.

ການເຮັດວຽກລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະໜ້າທີ່
ລະບົບການຢືມສົ່ງ​ໜັງສື​

ນຳໃຊ້ພາກສ່ວນນີ້ເພື່ອເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການແລະບັນທຶກ ບັນດາສະມາຊິກຫ້ອງສະໝຸດ.
 • ການບໍລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ບັນດາສະມາຊິກ (ເພີ່ມ, ຄົ້ນຫາ, ແກ້ໄຂ, ລຶບ)
 • ກວດສອບລາຍຊື່ສະມາຊິກໃນ ການຢືມອອກ, ຈຳນວນເຫຼັ້ມທີ່ໄດ້ຢືມແລ້ວ ແລະ ປະຫວັດໃນການເຂົ້າໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດ
 • ການກວດສອບໜັງສື​ທີ່ມາສົ່ງຄືນ ຫຼື ໄດ້ຢູ່ໃນຊັ້ນແລ້ວ
ລະບົບການວິເຄາະໝວດໜັງສືນຳໃຊ້ພາກສ່ວນນີ້ໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍການໜັງສື​.
 • ການບໍລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງບັນດາໜັງສື ເຊັ່ນ (ເຂົ້າໃໜ່, ຄົ້ນຫາ, ແກ້​ໄຂ, ລຶບ)
ການບໍລິຫານ/ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງບັນນາລັກ

ນຳໃຊ້ພາກສ່ວນນີ້ ສຳລັບບັນນາລັກ ແລະ ການບັນທຶກການບໍລິຫານຂອງຫ້ອງສະໝຸດ.
 • ລະບົບ​ການບໍລິຫານ ການຄຸ້ມຄອງບັນນາລັກ (ເພີ່ມພະນັກງານໃໜ່, ແກ້​ໄຂປະຫວັດ, ລະຫັດຜ່ານ, ລຶບ)
 • ການກຳນົດຄ່າຕ່າງໆໃນການບໍລິການຂອງລະບົບຫ້ອງສະໝຸດໂດຍທົ່ວໄປ
 • ລາຍຊື່ຂອງປະເພດກຸ່ມໜັງສື​ຕ່າງໆໃນຫ້ອງສະໝຸດ
 • ລາຍຊື່ໜັງສື​ທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການໃນຫ້ອງສະໝຸດ
 • ການແກ້ໄຂຮູບແບບຂອງລະບົບຫ້ອງສະໝຸດ
ການເຮັດບົດລາຍງານນຳໃຊ້ພາກສ່ວນນີ້ໃນການສ້າງບົດລາຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຫ້ອງສະໝຸດ.
 • ເຮັດບົດລາຍງານ.
 • ກຳນົດຄຳແນະນຳແລະອະທິບາຍ.ໜ້າການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະໝຸດ | ໜ້າສືບຄົ້ນໜັງສື​ | ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ຈັດທຳໂດຍຫ້ອງສະໝຸດສະຖາບັນ, ອີງໃສ່ OpenBiblio ລຸ້ນເປັນພື້ນຖານ 0.5.0 ຖານຂໍ້ມູນ ລຸ້ນ 0.4.0
ລິຄະສິດ © 2002-2004 Dave Stevens, © 2006 Joakim Lagerqvist and NAFRI ICT
ພາຍໃຕ້ ການ GNU General Public License