ມື້ນີ້ ວັນທີ: ເດືອນວັນປີ
ເວລາເຮັດວຽກຂອງຫ້ອງສະໝຸດ: 8:30am-4:00pm Mon-Frif
ເບີໂທລະສັບຂອງຫ້ອງສະໝຸດ: (+856)021 770089

English language Lao language

ສືບຄົ້ນໜັງສື​
» ລາຍລະອຽດຂອງໜັງສື​
ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຂໍ້ມູນລາຍການໜັງສື​:
ໜັງສື​: journal
ໝວດໝູ່ໜັງສື: Periodical
ເລກໝວດໝູ່ໜັງສື​: 070.175 ສກປ 5cs
Title: ວາລະສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ.27, ກໍລະກົດ-ທັນວາ 2012,The Lao Journal of Agriculture and Forestry, No. 27 July - December 2012(ຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງການນໍາໃຊ້ຊະນິດພັນພືດ ແລະ ພັນໄມ້ ໃນປ່າເລົ່າແກ່ ແລະ ສວນປູກໄມ້ວິກ ຢູ່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ສປປ ລາວ Vegetation and plant use differences between a secondary forest a
Remainder of title: ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການນຳໃຊ້ຊະນິດພັນພືດ ແລະ ພັນໄມ້ໃນປ່າເລົ່າແກ່ ແລະ ສວນປູກໄມ້ວິກຢູ່ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ Vegetation and plant use differences between a secondary forest and an Eucalyptus plantation site in Bolikhamxay province, Laos
Personal name: Mitsutoshi Umeura
Statement of responsibility, etc.:
ສະແດງໃນໜ້າ OPAC: ຕົກລົງ

ຂໍ້ມູນສຳເນົາຂອງໜັງສື​:

ເລກບາຣໂຄດ # ສະຖານທີ່ ເລກທະບຽນ ສະຖານະພາບ ສະຖານະພາບ Dt ກຳນົດສົ່ງຄືນ
90-203191 NAFRI HQ 21691 checked in 2016-12-22 10:24:11
90-203192 NAFRI HQ 21690 checked in 2016-12-22 10:24:52
90-203193 NAFRI HQ 21689 checked in 2016-12-22 10:25:34
90-203194 NAFRI HQ 21688 checked in 2016-12-22 10:26:10
90-203195 NAFRI HQ 21692 checked in 2016-12-22 10:26:47

ສິ່ງທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໃນຂໍ້ມູນໜັງສື​:
Personal name: Chihiro Aoyama
Subject heading: ຊະນິດພັນພືດ--ການນຳໃຊ້ (Vegetation--use)
Subject heading: ພັນໄມ້--ການນຳໃຊ້ (secondary forest--use)
Subject heading: ສວນປູກໄມ້ວິກ ( Eucalyptus plantation site)
Language code of text/sound track or separate title: ລາວ,ອັງກິດ
Personal name: Yuij Tokumoto
Corporate name or jurisdiction name as entry element: ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ,ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
Place of publication, distribution, etc.: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Name of publisher, distributor, etc.: ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ
Date of publication, distribution, etc.: 2012
Extent: 28 ໜ້າ
Other physical details: ພາບປະກອບ
Dimensions: 28 ຊມ
General note: ເພື່ອສຶກສາເຖີງຜົນກະທົບຕໍ່ຊະນິດພັນພືດ, ໄມ້ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ການຊົມໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ ພວກມັນ ທີ່ເກີດໃນບໍລິເວນສວນປູກໄມ້ໃຫຍ່ໄວ ພວກເຮົາໄດ້ລົງສຳຫຼວດຊະນິດພັນພືດ ແລະ ພັນໄມ້ ໃນປ່າເລົ່າທີ່ໃກ້ກັບສວນໄມ້ວິກ ແລະ ໃນສວນໄມ້ວິກ ພ້ອມກັບການສຳພາດປະຊາຊົນບ້ານ P ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສປປ ລາວ. ການສຳຫຼວດ ໄດ້ເກັບກຳຕົວຢ່າງ ໃນຂອບ ເຂດຮູບສີແຈ ໂດຍກຳນົດເອົາ 1 ບ່ອນ ໃນແຕ່ລະຕອນຂອງປ່າເລົ່າ ແລະ ສວນໄມ້ວິກ ຜົນການສຳຫຼວດພົບວ່າ ໃນທັງໝົດ 160 ຕົວຢ່າງ ທີ່ເກັບ ປະກອບມີ 80 ຊະນິດພັນພືດ ແລະ ພັນໄມ້ ທີ່ເກັບໄດ້ໃນປ່າເຫຼົ່າ ແລະ 289 ຕົວຢ່າງ ປະກອບມີ 61 ຊະນິດພັນພືດ ແລະ ພັນໄມ້ ໃນສວນໄມ້ວິກ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດພັນພືດ ແລະ ພັນໄມ້ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນປ່າເຫຼົ່າ ແມ່ນສູງ ກວ່າໃນສວນໄມ້ວິກ. ກ່ຽວພັນເຖີງການຊົມໃຊ້ ພົບວ່າ ໃນ 1 ຕາແມັດ ຂອງປ່າເລົ່າ ມີ 0.59 ຊະນິດ ໃນທັງໝົດ 0.79 ຕົວຢ່າງ ທີ່ເກັບໄດ້ ຊື່ງຊາວບ້ານສາມາດນຳໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ແລະ ໃນສວນໄມ້ວິກ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ປະກົດມີ 0.36 ຊະນິດ ໃນ 0.51 ຕົວຢ່າງທີ່ເກັບທັງໝົດ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈຳນວນຂອງຊະນິດພັນພືດ ແລະ ໄມ້ທີ່ເປັນໂຫຍດໃນປ່າເລົ່າ ສູງກວ່າໃນສວນໄມ້ວິກທີ່ປູກ. ມີຫຼາຍຊະນິດພັນພືດ ແລະ ພັນໄມ້ ທີ່ພົບເຫັນໃນສອງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເຖີງແມ່ນວ່າ ຈະປະກົດ ມີພືດໃນສວນວິກທີ່ສາມາດຊົມໃຊ້ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງຊາວບ້ານກໍຕາມ ຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນນີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມສຳຄັນຂອງປ່າໄມ້ ແມ່ນມີຄວາມຳພັນຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນ ບ້ານ P. ການສຶກສານີ້ ເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ທີ່ຍືນຍົງຂອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນທອ້ງຖີ່ນ. In order to examine the impacts of fast-growing tree plantations on local vegetation and plant use, we conducted a vegetation survey and interviews with residents in Village P, Pak Kading District, Bolikhamxay Province in central Laos, which has an extensive secondary forest and newlyestablished eucalyptus plantation. The vegetation survey, consisting of the sampling of one quadrat each established in the secondary forest and the plantation site, yielded 160 individuals representing 80 species and 289 individuals representing 61 species in the respective locations. Species diversity was higher in the secondary forest than in the plantation site. In terms of plant use, it was found that 0.59 species and 0.79 individuals per square meter in the secondary forest were used by local villagers; the same figures for the plantation site were 0.36 species and 0.51 individuals per square meter, respectively. The number of useful plants was higher in the secondary forest than in the plantation site. There were few common species between the two locations. Although there exist useful plants in the plantation site that could potentially benefit villagers’ livelihoods, the above results primarily reveal the relative importance of the secondary forest in Village P. This research contributes valuable baseline information to support the sustainable development of local societies and the environment..
Added personal name: Satoshi Yokoyama
Added personal name: Isao Hirota
Added personal name: Satoshi Yokoyama
How the resource was acquired (donor): ໂຄງຄົ້ນຄວ້າລະບົບຜະລິດກະສິກຳເຂດພູດອຍ
Staff entered: sivilay inthavongໜ້າການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະໝຸດ | ໜ້າສືບຄົ້ນໜັງສື​ | ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ຈັດທຳໂດຍຫ້ອງສະໝຸດສະຖາບັນ, ອີງໃສ່ OpenBiblio ລຸ້ນເປັນພື້ນຖານ 0.5.0 ຖານຂໍ້ມູນ ລຸ້ນ 0.4.0
ລິຄະສິດ © 2002-2004 Dave Stevens, © 2006 Joakim Lagerqvist and NAFRI ICT
ພາຍໃຕ້ ການ GNU General Public License